Renter ved sjørettslig felleshavari etter reglene i York-Antwerpen 2004

Kalkulatoren beregner renter ved sjørettslige felleshavari i henhold til reglene i York-Antwerpen 2004 (YAR 2004). Dette er regler som avviker fra versjonen i YAR 1994 som fortsatt er gjeldende norsk rett etter med . Rentesatsen for det enkelte år fastsettes etter YAR 2004 av Comite Maritime International på årsmøtet og gjelder for det etterfølgende kalenderår. Satsen for 2014 er 2,75 % pro anno. Ved overgang til et nytt kalenderår anvender kalkulatoren ny fastsatt rentesats fra 1.1. det aktuelle året, også på renteperioder som allerede løper.

Renter godtgjøres i inntil 3 måneder etter dispasjens dato, og de skal tas behørig hensyn til enhver forskuddsbetaling fra de bidragspliktige interessenter eller fra de beløp som er deponert for felleshavariet, se YAR 2004 Regel XXI bokstav (a). En fullstendig renteberegning etter et felleshavari involverer en rekke ulike interessenter med ulike verdier involvert. Med denne kalkulatoren kan du beregne renter etter YAR 2004 for hver enkelt av disse interessentene, gitt at du har den nødvendige oversikt over den godkjente verdien på det involverte, og kjenner til hvilke datoer som skal benyttes i felleshavariberegningen. Kalkulatoren håndterer samtidig beregning av et ubegrenset antall enkeltbeløp som skal renteberegnes fra ulikt startidspunkt, gitt at de har samme sluttidspunkt. Kalkulatoren håndterer også et ubegrenset antall delbetalinger/ forskudd mv fra assurandøren eller andre, som skal korrigere renteberegningen fra en gitt dato, med samme rentesats.

Renteberegningen i kalkulatoren er basert på kalenderårets alle 365 dager, henholdsvis 366 dager i skuddår. Det regnes ikke rentes rente. Du kan endre begge disse forutsetningene under ”Avanserte valg”.

For alle forfallsdager (startdato) som faller på en lørdag, søndag, helligdag, 1. eller 17. mai, foreslår kalkulatoren å flytte forfallsdagen til den første påfølgende virkedag. Brukeren kan så bestemme om han vil la kalkulatoren gjøre slik tilpasning.

Brukeren må selv fastsette og taste inn hvilket start- og sluttidspunkt renteberegningen skal ha.

Under Avanserte valg har du tilgang til flere alternativer i renteberegningen. Kalkulatoren på www.interestia.no håndterer renteberegninger for York-Antwerpen 2004-reglene tilbake fra 1.1.2005 hvor den nye rentesatsen første gang tok til å gjelde.

Se ytterligere orientering om reglene under Vanlige spørsmål.