Sentrale dommer og kjennelser fra Høyesterett

Tilgang til de lenkede dommene og kjennelsene krever at du har et betalt PRO-abonnement hos Lovdata. Når du klikker på en lenke blir du bedt om å oppgi ditt brukernavn og passord hos www.lovdata.no.

Rt 2013 side 484 Staten v/Erstatningsnemnda for voldsofre mot privatperson A og Personalskadeforbundet LTN
Dom 9.4.2013. Krav på voldsoffererstatning anses ikke som "pengekrav på formuerettens område" og omfattes dermed ikke av forsinkelsesrenteloven.

Rt 2012 side 1444 Privatperson A mot Staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet
Dom 21.9.2012. Tilbakebetalingskrav fra det offentlige med grunnlag i folketrygdloven § 22-15 regnes som "pengekrav på formuerettens område", med den konsekvens at forsinkelsesrenteloven som utgangspunkt kommer til anvendelse. Da trygdemyndigheten ikke tidligere hadde fremsatt krav om renter i tilsvarende saker, måtte imidlertid statens krav om renter etter forsinkelsesrenteloven anses som en forskjellsbehandling som forvaltningen var uberettiget til å foreta.

Rt 2008 side 627 Privatperson A mot privatperson B
Dom 6.5.2008. I forbindelse med oppløsning av samboerforhold med boligeiendom i sameie kom Høyesterett til at tidspunktet for verdsettelsen ble lagt til tingrettsbehandlingen av saken i og med det der ble erkjent at den andre part hadde rett til å overta eiendommen i medhold av husstandsfellesskapsloven § 3 første ledd nr 3.

LB-2004-59978 KLM Royal Dutch Airlines mot Staten v/Finansdepartementet
Borgarting lagmannsretts dom 20.8.2007. Flyseteavgift (passasjer - og seteavgift) ilagt flyselskapet i strid med EØS-avtalen, ble krevet tilbakebetalt med forsinkelsesrenter fra innbetalingsdato. Retten ga flyselskapet medhold i forsinkelsesrenter fra innbetalingsdatoen av det urettmessige kravet, da en tidligere bestridelse av kravet utgjorde tilstrekkelig påkrav for det senere stiftede tilbakesøkingskravet. (Dommen ble anket til Høyesterett, se Rt 2008 side 738, men ikke for dette spørsmålets del.)

Rt 2007 side 1587 Privatpersonene Nielsen og Nielsen mot Erichsen & Wold AS
Dom 8.11.2007. Selger krevde erstatning etter at kjøper urettmessig hevet avtalen om kjøp av leilighet på grunn av vesentlig mangel, og holdt tilbake et større beløp (kr 500 000) i kjøpesummen. Ved renteberegningen ble kjøper innrømmet fradrag i grunnlaget for renteberegningen for et større beløp enn mangelens reelle utbedringskostnad, ved at kjøper hadde basert seg på selgers engasjerte sakkyndige (OPAK) sitt anslag over utbedringskostnadene, jf avhendingsloven § 4-15.

Rt 2006 side 1665 Privatperson A mot Staten v/ Arbeids- og velferdsdirektoratet
Dom 15.12.2006. Bestemmelsen i daværende folketrygdloven § 22-17 slik den lød frem til 1.3.2007, hvor det uttrykkelig ikke ble betalt renter ved etterbetaling av yrkesskadetrygd, var ikke i strid med diskrimineringsforbundet i EMK artikkel 14, jf tilleggsprotokoll 20. mars 1952 artikkel 1 (P1-1).

Rt 2006 side 31 Privatperson Jordal mot privatperson Houge
Dom 11.1.2006. Kjøpers tilbakeholdte delvise beløp i forbindelse med en eiendomsoverdragelse i 19 måneder etter overtakelse av et beløp (kr 200 000) som var 34 % høyere enn det det senere prisavslaget (kr 150 000) ble fastsatt til, ble ansett å ligge innenfor et akseptabelt slingringsmonn som avhendingsloven § 4-15 gir kjøper.

Rt 2003 side 1722 DnB Finans AS mot Nordea Bank Norge ASA og privatperson A
Dom 5.12.2003. Et rentekrav som var omfattet av et utleggspant i fast eiendom var uten rettsvern så lenge det gikk utenfor rammene i panteloven § 1-5 bokstav b, jf panteloven § 1-4.

Rt 2002 side 71 Privatperson A mot advokat B
Dom 18.1.2002. I en sak som gjaldt spørsmål om plikt til å betale rente av erstatningsbeløpet for tiden før påkrav, fant Høyesterett at det ikke var grunn til å opprettholde den tradisjonelle lære om at renter krevde særskilt hjemmel.

Rt 2001 side 360 Privatperson A mot privatperson B
Dom 14.3.2001. Verdsettingstidspunktet for ektefellenes felles bolig ved offentlig skifte skal knyttes til utlodningstidspunktet i forhold til skifteutleggsrenten, eventuelt tidspunktet for en delutlodning hvor eiendelen blir utlagt, så lenge partene ikke har avtalt noe annet.

Rt 2000 side 1049 Vesta Forsikring AS mot Den norske Bank ASA
Dom 27.6.2000. Sikrede ved ansvarsforsikring måtte foruten egenandelen også dekke den forholdsmessige andel av de forsinkelsesrenter som falt på egenandelen.

Rt 1999 side 1495 Gjensidige Skadeforsikring mot privatperson A
Dom 6.10.1999. Premiefritaket må anses som en forsikringsytelse i medhold av skadeserstatningsloven § 3-1 tredje ledd første punktum, og skal derfor i personskadesammenheng vurderes som et såkalt "kan-fradrag", og ikke som en spart utgift med skaden som det skal gjøres fradrag for krone for krone i erstatningsoppgjøret.

Rt 1999 side 1113 Privatperson A mot Den offentlige påtalemyndighet
Kjennelse 5.7.1999. Forsinkelsesrenter gjelder også for krav om erstatning og oppreisning for uberettiget straffeforfølgning som behandles etter straffeprosessloven § 444 og § 445, og rentene løper fra avgjørelsestidspunktet og ikke fra tidspunktet for fremsettelsen av kravet.

Rt 1998 side 198 Privatperson Fløholm mot privatperson Høysæter
Kjennelse 19.2.1998. Forsinkelsesrenteloven gir ikke hjemmel til å kreve forsinkelsesrente av forsinkelsesrente (rentes rente).

Rt 1996 side 150 Privatperson Bruun mot privatperson Fuglaas
Kjennelse 2.2.1996. En dom som er tvangsgrunnlag etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-1 annet ledd (a) gir ikke tvangsgrunnlag for morarenter av domsslutningen med mindre plikten til å betale morarenter er direkte fastsatt i domsslutningen. Etter påfølgende lovendring følger tvangsgrunnlag for forsinkelsesrenter på tilkjente sakskostnader nå direkte av tvangsfullbyrdelsesloven § 4-1 tredje ledd.

Rt 1995 side 1549 Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskab AS mot Taubåtkompaniet AS
Dom 25.10.1995. Morarenter på krav på bergelønn løper ikke fra bergingens avslutning, men først fra en måned etter at kravet på bergelønn var fremsatt (påkravsrente).

Rt 1995 side 681 Langfeldts Rederi A/S mot privatperson Bugge
Kjennelse 7.4.1995. Daværende tvistemålslov § 146 (nåværende tvistelov § 19-7) innebærer ikke at dommens angivelse av oppfyllelsestidspunktet også fører til at det da skal skje en kapitalisering som får følge for den videre beregning av forsinkelsesrenter.

Rt 1994 side 1370 Privatperson Vagle mot UNI Storebrand Skadeforsikring AS
Kjennelse 20.10.1994. I omkostningsoppgaven må man også ta med eventuelle renter av tidligere tilkjente saksomkostninger idet et slikt rentekrav ikke kan avhjelpes ved et senere søksmål.

Rt 1994 side 25 A/S Bringsvor mot J.M. Johansen A/S
Dom 7.1.1994. Forsinkelsesrenteloven gir ikke hjemmel til å kreve forsinkelsesrente av forsinkelsesrente (rentes rente).

Rt 1992 side 1588 Loffland Brothers North Sea, Inc. mot Stavanger kommune
Dom 11.12.1992. Det er adgang til å kreve rentetillegg etter særskilt beregning for de omkostningsbeløp som måtte være tilkjent i underliggende rettsinstanser.

Rt 1992 side 1285 A/S Selvaagbygg mot privatperson Halsebakke
Dom 16.10.1992. Bestemmelsen i forsinkelsesrenteloven § 4 om særskilt forsinkelsesrente i forbrukerforhold gjelder også ved for sen innbetaling av kjøpesummen i egen bolig.

Rt 1987 side 351 Staten v/ Justisdepartementet mot privatperson Finholt/ Den Norske Advokatforening
Dom 18.3.1987. Advokaters krav på godtgjøring for fritt rettsråd måtte anses som "pengekrav på formuerettens område" og dermed omfattet av forsinkelsesrenteloven.