Forsinkelsesrente på etterbetalte trygdeytelser mv - Norge

Kalkulatoren beregner hvilken lovbestemt rentegodtgjørelse forbrukere har krav på ved etterbetaling av trygdeytelser. Etterbetalingsrentesatsen utgjør 4,75 % pro anno fra 1.7.2014, og tilsvarer halvparten av den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrentesatsen.

Bruk av denne rentesatsen følger av folketrygdloven § 22-17 og tilhørende forskrift om rentesats etter folketrygdloven § 22-17 første ledd av 14.12.2009 nr 1513. Beregning av slik rentegodtgjørelse ble innført fra 1.1.2009, og forut for dette tidspunktet ble det ikke ytt rentegodtgjørelse ved slik etterbetaling av ytelser. Den samme rentesatsen skal også benyttes på tilfeller hvor det er innvilget betalingsordning for arveavgift fordi arven eller gaven vesentlig omfatter næringsvirksomhet etter skattebetalingsloven § 10-32, se skattebetalingsloven § 11-6 (1).

Renteberegningen er basert på kalenderårets alle 365 dager, henholdsvis 366 dager i skuddår. Det regnes ikke rentes rente. Begge disse forutsetningene kan endres under ”Avanserte valg”.

For alle forfallsdager (startdato) som faller på en lørdag, søndag, helligdag, 1. eller 17. mai, foreslår kalkulatoren å flytte forfallsdagen til den første påfølgende virkedag. Brukeren kan så bestemme om kalkulatoren skal gjøre slik tilpasning.

Det kan også tilføyes delbetalinger og tilleggsbetalinger. Under "Avanserte valg" er det flere alternativer i renteberegningen.

Alle de historiske rentesatsene for etterbetalte trygdeytelser tilbake til 1.1.2009 er innebygget i kalkulatoren på www.interestia.no.