Renter etter Nordisk Sjøforsikringsplan av 2013

Kalkulatoren beregner renter (poliserenter/ planrenter) i medhold av Nordisk Sjøforsikringsplan av 2013 (NSPL) § 5-4 tredje ledd for den perioden slik rente maksimalt kan løpe. Rentesatsen er avhengig av om forsikringssummen i forsikringsavtalen er angitt i norske kroner, svenske kroner, danske kroner eller i annen valuta. Der forsikringssummen er angitt i NOK utgjør rentesatsen seks måneders NIBOR + 2,00 %-poeng, og er forsikringssummen angitt i SEK eller DKK utgjør rentesatsen henholdsvis seks måneders STIBOR + 2,00 %-poeng og seks måneders CIBOR + 2,00 %-poeng. Der forsikringssummen er angitt annen valuta utgjør rentesatsen seks måneders LIBOR + 2,00 %-poeng. Kalkulatoren håndterer renteberegning i valutaene NOK, SEK, DKK, USD, GBP, EUR, JPY, CHF, CAD, AUD og NZD.

I medhold av NSPL § 5-4 tredje ledd siste setning skal renten fastsettes pr 1. januar det året forsikringsavtalen trer i kraft til gjennomsnittlig rente for de to siste månedene året før. I medhold av NSPL § 1-5 fjerde ledd gjelder dette selv om forsikringsavtalen løper over flere år. Kalkulatoren beregner rentesatsene for NOK, SEK, DKK, USD, GBP, EUR, JPY, CHF, CAD, AUD og NZD. Vi benytter et presisjonsnivå på 5 desimalers rentesatser.

Renter for havariet kan kreves fra tidspunktet hvor det har gått én måned fra den dag melding om havariet ble sendt til assurandøren, se NSPL § 5-4 første ledd. Ved renteberegning av sikredes utlegg løper renter etter NSPL § 5-4 fra utleggsdagen. Ved renteberegning av sikredes tidstap starter renteplikten fra én måned etter utløpet av den perioden forsikringsgiveren (assurandøren) svarer for. Disse starttidspunktene for renteberegningen må brukeren selv finne frem til og benytte ved inntasting av renteberegningens startdato.

Vær klar over at du under dette valget kun beregner renter i perioden frem til forfallstiden etter NSPL § 5-6 inntreffer, det vil si seks uker fra den dag da erstatningsberegningen avgis eller skulle ha vært avgitt. For renteberegninger for perioden etter forfallstiden etter NSPL § 5-6, jf NSPL § 5-4 fjerde ledd, kan du i tillegg benytte vår vanlige forsinkelsesrentekalkulator, selv manuelt taste inn rentesatsen som skal være 2 %-poeng høyere enn for perioden frem til forfall, og så legge disse rentebeløpene sammen.

Renteberegningen er basert på kalenderårets alle 365 dager, henholdsvis 366 dager i skuddår. Rentebeløpet kapitaliseres ikke, slik at det ikke beregnes rentes rente selv om renteperioden går over i et nytt kalenderår.

For alle forfallsdager (startdato) som faller på en lørdag, søndag, helligdag, 1. eller 17. mai, foreslår kalkulatoren å flytte forfallsdagen til den første påfølgende virkedag. Brukeren kan så bestemme om han vil la kalkulatoren gjøre slik tilpasning.

Du har også mulighet til å tilføye delbetalinger og tilleggsbetalinger. Under "Avanserte valg" har du tilgang til flere alternativer i renteberegningen.

Alle de historiske rentesatsene tilbake til 1.1.1999 er innebygget i kalkulatoren for alle tilgjengelige valutaer i NSPL på www.interestia.no.