Renter etter skattebetalingsloven § 11-1

Kalkulatoren beregner renter til avgiftsmyndighetene etter skattebetalingsloven av 17.6.2005 nr 67 § 11-1 som løper på innvilget betalingsordning for arveavgift fordi arven eller gaven vesentlig omfatter næringsvirksomhet. Rentesatsen fra 1.1.2009 utgjør i medhold av skattebetalingsloven § 11-6 (1) annet punktum halvparten av den til enhver tid gjeldene forsinkelsesrentesatsen, noe som utgjør 4,75 % pro anno fra 1.7.2014 til 31.12.2014.

Renteberegningen er basert på kalenderårets alle 365 dager, henholdsvis 366 dager i skuddår. Det regnes ikke rentes rente.

I medhold av skattebetalingsloven § 11-6 (3) skal renteberegningen hensynta de jevnlige endringene i den alminnelige forsinkelsesrentesats. Kalkulatoren på www.interestia.no beregner renter i tråd med dette.

For alle forfallsdager (startdato) som faller på en lørdag, søndag, helligdag, 1. eller 17. mai, foreslår kalkulatoren å flytte forfallsdagen til den første påfølgende virkedag. Brukeren kan så bestemme om han vil la kalkulatoren gjøre slik tilpasning.

I perioden fra 1.1.1999 frem til 31.12.2008 utgjorde rentesatsen på slike betalingsordninger 150 % av normalrentesatsen for fordelen ved rimelig lån i arbeidsforhold fastsatt i Stortingets årlige skattevedtak. Normalrenten fastsatt i de årlige skattevedtakene ble fra 1.1.2004 erstattet av en normrente fastsatt i forskrifts form av departementet inntil seks ganger i året, men rentesatsen på slike betalingsordningene for arveavgift utgjorde fortsatt 150 % av normrenten ut år 2008. Fra 1.1.2009 utgjorde rentesatsen halvparten av den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrentesats. Alle disse historiske rentesatsene tilbake til 1.1.1999 er innebygget i kalkulatoren på www.interestia.no.