Renter etter skattebetalingsloven § 11-2

Med dette valget beregner du renter på alle krav som omfattes av skattebetalingsloven av 17.6.2005 nr 67 § 11-2. Bestemmelsen fastsetter renteplikt ved skatte- og avgiftsmyndighetenes vedtak om endring, egenretting, arveavgift betalt etter forfall mv. Rentesatsen utgjør i medhold av skattebetalingsloven § 11-6 den pengepolitiske styringsrenten slik denne er fastsatt av Norges Bank per 1. januar det aktuelle året tillagt ett prosentpoeng, noe som utgjør 2,50 % pro anno fra 1.1.2014 til 31.12.2014.

Renteberegningen er basert på kalenderårets alle 365 dager, henholdsvis 366 dager i skuddår. Det regnes ikke rentes rente.

I medhold av skattebetalingsloven § 11-6 (3) skal ny rentesats benyttes på den videre renteberegningen som går over i et nytt kalenderår, basert på den nye fastsatt styringsrente fra 1.1. tillagt ett prosentpoeng. Kalkulatoren på www.interestia.no beregner renter i tråd med dette.

For alle forfallsdager (startdato) som faller på en lørdag, søndag, helligdag, 1. eller 17. mai, foreslår kalkulatoren å flytte forfallsdagen til den første påfølgende virkedag. Brukeren kan så bestemme om han vil la kalkulatoren gjøre slik tilpasning.

Alle de historiske rentene tilbake til 1.1.2008 er innebygget i kalkulatoren på www.interestia.no.