Skifteutleggsrente - Norge

Kalkulatoren beregner lovbestemte skifteutleggsrenter på det beløp en loddeier (ektefelle eller arving) på skifte overtar av eiendeler i form av fast eiendom (herunder også andel av fast eiendom, eller andel eller aksje i boligselskap, eller obligasjon som leierett til bolig er knyttet til) utover den lodd vedkommende har krav på. Loddeieren må i slike tilfeller betale de øvrige loddeierne en rente som tilsvarer forsinkelsesrenten fastsatt den 1.1. hvert år, med fradrag av 5,20 %-poeng. Skifteutleggsrentesatsen utgjør 4,30 % pro anno fra 1.1.2014.

Bruk av denne skifteutleggsrentesatsen følger av ekteskapsloven § 70 annet ledd for ektefeller og skifteloven § 65 tredje ledd for arvinger. Samme skifteutleggsrentesats benyttes også på krav etter husstandsfellesskapsloven § 2 annet ledd eller § 3 fjerde ledd og tilhørende forskrift om rentesats etter ekteskapsloven og skifteloven av 13.2.2007 nr 164 fra samboer som har fått rettigheter til felles hjem utover verdien av hva vedkommende selv eide i samboerforholdet, forutsatt at samboerne har bodd sammen i felles husstand i minst to år, eller de har hatt eller venter barn sammen.

Renteberegningen er basert på kalenderårets alle 365 dager, henholdsvis 366 dager i skuddår. Det regnes ikke rentes rente. Begge disse forutsetningene kan endres under ”Avanserte valg”.

For alle forfallsdager (startdato) som faller på en lørdag, søndag, helligdag, 1. eller 17. mai, foreslår kalkulatoren å flytte forfallsdagen til den første påfølgende virkedag. Brukeren kan så bestemme om kalkulatoren skal gjøre slik tilpasning.

Det kan også tilføyes delbetalinger og tilleggsbetalinger. Under "Avanserte valg" er det flere alternativer i renteberegningen.

Alle de historiske skifteutleggsrentene tilbake til 1.1.1978 er innebygget i kalkulatoren på www.interestia.no.