Rente etter Vareforsikringsvilkåret 1995, versjon 2004

Kalkulatoren beregner rentegodtgjørelse basert på LIBOR etter det norske Vareforsikringsvilkåret 1995, versjon 2004. Disse vareforsikringsvilkårene har vært i bruk i Norge siden oktober 1995, og benyttes i stor utstrekning i Norge som vilkår for å transportforsikre forskjelligartet gods, både til vanns, til lands og i luften. I medhold av vilkårenes § 49 fjerde ledd skal forsikringsgiver erstatte renter til sikrede med utgangspunkt i fastsatt LIBOR-rentesats hvis forsikringssummen er fastsatt i annen valuta enn norske kroner (NOK). Rentesatsen skal svare til 3 måneders LIBOR for den aktuelle valuta med et tillegg på 1,50 %-poeng, se § 49 fjerde ledd.

Det er den dags rentesats som gjelder på tidspunktet hvor selskapets renteplikt starter å løpe som skal benyttes i de første 3 månedene. Denne rentesatsen skal løpe i (inntil) 3 måneder, før ny tilsvarende rentesats i den aktuelle valutaen skal gjelde for (inntil) 3 nye måneder. Ved tidspunktet for slik renteendring er det den beregnede rentesatsen i den aktuelle valuta på den dag forrige tre måneders-periode utløper som benyttes for neste 3 måneders-periode. Dersom inntastet forfallsdato (startdag) er en dag hvor LIBOR-rentesatsen ikke er fastsatt i den aktuelle valutaen fordi det er en lørdag, søndag eller bankhelligdag i London, benytter kalkulatoren rentesatsen den første påfølgende bankdag.

Kalkulatoren her på www.interestia.no regner slike rentesatser basert på LIBOR tilbake fra og med 1.10.2009 i alle valutaene LIBOR benyttes, det vil si SEK, DKK, EUR, GBP, USD, JPY, CHF, CAD, AUD og NZD. Kalkulatorens rentesatser er basert på fixing-datoen (fastsettelsesdatoen i London) til den aktuelle LIBOR-valutaen, og inneholder beregnede rentesatser basert seg 3-måneders LIBOR med 5 desimalers nøyaktighet i alle beregninger. Rentesatsene endres daglig, men kalkulatoren oppdateres ennå ikke daglig. Kalkulatorens oppdateringstidspunkt fremgår av ajourdatoangivelsen på rentetabellen. Det vil bli en alt for stor tabell å vise alle de daglige rentesatsene, og vi har valgt å vise de aktuelle LIBOR-baserte rentesatsene midt i hver måned i vår rentetabell, med 3 desimalers nøyaktighet. Ved bruk av kalkulatoren for å beregne renter fremkommer den benyttede nøyaktige daglig rentesats direkte av enhver beregning.